Algemene Voorwaarden

Lees dit document aandachtig door.

Laatst bijgewerkt 17 / 02 / 2023

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) regelen de toegang en het gebruik van de website die toegankelijk is via de domeinnaam https://weconnect.chat/ (hierna de “Site” of “Website”) , evenals de verwerving van de daardoor aangeboden dienst. De eenvoudige toegang tot de Website kent aan de persoon die er gebruik van maakt de status van gebruiker toe (hierna de “Gebruiker” of “U”) en impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.

Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden verklaart de Gebruiker:

  • Die de inhoud van deze Algemene Voorwaarden hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord gaan.
  • Dat u, indien u bereid bent een dienst te onderschrijven, daartoe over voldoende rechtsbevoegdheid beschikt.
  • Dat zij, indien zij in naam en voor rekening van een rechtspersoon handelt, over de vereiste en daadwerkelijke bevoegdheid beschikt om deze te vertegenwoordigen.

Algemene informatie

De algemene informatie van de site is als volgt:

Het domein weconnect.chat op internet is eigendom van weconnect.chat en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen, om de inhoud of het ontwerp ervan bij te werken, te corrigeren, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

weconnect.chat verbiedt uitdrukkelijk de realisatie van “frames” of het gebruik door derden van andere mechanismen die het ontwerp, de oorspronkelijke configuratie of de inhoud van de webpagina wijzigen.

Websitetoegang en servicespecificaties

De eenvoudige toegang tot de Website is gratis, met uitzondering van de kosten voor de verbinding via het telecommunicatienetwerk dat wordt aangeboden door de door de Gebruiker gecontracteerde toegangsprovider.

weconnect.chat informeert de Gebruikers dat deze Algemene Voorwaarden op elk moment met of zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd of aangevuld. Dienovereenkomstig moet de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden zo vaak als nodig aandachtig lezen om deze Website correct te kunnen gebruiken en zich op de Diensten te kunnen abonneren.

De weconnect.chat-diensten (hierna de “Diensten”) zijn bedoeld als een platform of suite die een website transformeert in conversatie-ervaringen met behulp van een chatbot. Door de chatbot te gebruiken, kan de Gebruiker verschillende methoden of manieren vinden om deze te configureren. De door weconnect.chat aangeboden Diensten omvatten chatbots die niet alleen op desktops of mobiele apparaten kunnen worden gebruikt, maar ook op specifieke chats zoals Facebook Messenger. Eén van de doelstellingen van deze Diensten is het verkrijgen van hogere conversiepercentages en een unieke ervaring voor de bezoekers. Als u dus meer informatie nodig heeft over de diensten van weconnect.chat, kijk dan eens op onze website. Door de website te verkennen, kunt u onze diensten in meer details begrijpen. U kunt altijd praktijkervaring opdoen met een gratis proefperiode om meer te weten te komen over onze producten en diensten.

Website- en serviceregels

De persoon die de Website gebruikt of zich op de Diensten abonneert, wordt beschouwd als de Gebruiker. Hiermee rekening houdend, begrijpen wij dat u onder meer kunt worden geclassificeerd als een individu, een bedrijf, een onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie, de overheid of zelfs een non-profitorganisatie.

In het geval dat de verplichtingen van een Gebruiker zoals uiteengezet op deze Website niet worden nagekomen, behoudt weconnect.chat zich het recht voor om het gebruik van de Website of de daarin aangeboden Diensten te verbieden of te weigeren.

Als u de Site wilt gebruiken en zich op de Diensten wilt abonneren, moeten de relevante voorwaarden van weconnect.chat door de Gebruiker worden geaccepteerd.

Dienstverlening

Het proces van betrokkenheid en de Algemene voorwaarden voor het verlenen van de diensten die door weconnect.chat worden geleverd, zijn onderworpen aan wat bij elke gelegenheid op de website van het bedrijf wordt vastgelegd. Bijgevolg behoudt weconnect.chat zich het recht voor om dergelijke Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig te wijzigen.

Bovendien verbindt de Gebruiker zich er door het verlenen van Diensten uitdrukkelijk toe om voor dit doel echte informatie over zichzelf te verstrekken, waarbij hij eventuele schade van welke aard dan ook op zich neemt die voortvloeit uit de onwaarheid van de informatie, die direct en/of indirect van invloed is op weconnect.chat en/of welke derde partij dan ook, op welk moment dan ook, om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook en/of op welke wijze dan ook.

Duur van de dienst

Volgens deze Algemene Voorwaarden, evenals alle voorwaarden met betrekking tot de weconnect.chat Diensten, wordt de duur van de Dienst bepaald door het type abonnement. weconnect.chat behoudt zich het eenzijdige recht voor om de levering van de Diensten via de Website tijdelijk op te schorten of definitief te beëindigen.

Gebruikersverplichtingen en gedrag

De Gebruiker stemt ermee in de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, morele principes en openbare orde, evenals deze Algemene Voorwaarden.

De Gebruiker mag de Website niet gebruiken voor illegale activiteiten, noch voor activiteiten die kunnen worden beschouwd als een strafbaar feit tegen de rechten van derden of in strijd met enig toepasselijk recht.

U, als Gebruiker, bent als enige verantwoordelijk voor alle inhoud en acties die u promoot door het gebruik van de Diensten onder uw account. Je lidmaatschap, inclusief je e-mailadres en wachtwoord, is persoonlijk en mag niet door iemand anders worden overgedragen of gebruikt. weconnect.chat zal aan de Gebruiker een gebruikersnaam (e-mail) en wachtwoord verstrekken, van persoonlijke en niet-overdraagbare aard, voor het gebruik van deze Website en de Diensten. De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn gebruikersnamen en wachtwoorden vertrouwelijk te houden, zonder het gebruik door derden toe te staan, en aanvaardt daarom aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit de schending van een dergelijke verplichting. Wachtwoorden kunnen op verzoek van een van de partijen worden gewijzigd. In het geval dat een dergelijke wijziging uitdrukkelijk wordt aangevraagd door weconnect.chat, wordt de Gebruiker op de hoogte gesteld van de datum waarop een dergelijk wachtwoord zal worden gedeactiveerd en vervangen door een nieuw wachtwoord.

weconnect.chat is op geen enkele manier verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van informatie als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot uw account of gebruik van uw inloggegevens. Als u ongeoorloofd gebruik van uw account vermoedt of vermoedt, moet u weconnect.chat onmiddellijk op de hoogte stellen.

U mag geen propaganda, religieuze en/of politieke opvattingen of informatie bijdragen, indienen of verspreiden die als racistisch, xenofoob, pornografisch, terrorisme ondersteunend of in strijd met de mensenrechten kan worden beschouwd. Bovendien mag u andere mensen niet belasteren, lastigvallen of beledigen door het gebruik van de Diensten.

Als u kritiek of feedback heeft over weconnect.chat of de Diensten, neem dan contact met ons op om onze Diensten te helpen verbeteren.

U mag geen bestanden verzenden en/of distribueren die de computersystemen van weconnect.chat, de internetprovider of externe internetgebruikers kunnen beschadigen (verwijzend naar virussen of malware). U mag geen enkele vorm van informatie, element of inhoud verspreiden, verzenden of aan derden verstrekken die een schending van de fundamentele rechten en burgerlijke vrijheden kan vormen. Ook mag u geen enkele vorm van informatie, element of inhoud verspreiden, verzenden of aan derden verstrekken die onwettige of oneerlijke reclame kan vormen. U mag geen enkele vorm van informatie, element of inhoud verspreiden, verzenden of aan derden verstrekken die als een schending van de privacy- of gegevensbeschermingswetten kan worden beschouwd.

Inhoud en diensten gekoppeld via de website

De Website kan technische koppelingsapparatuur, directory's en zelfs andere hulpmiddelen bevatten waarmee de Gebruiker toegang kan krijgen tot andere internetpagina's en portalen (hierna "Gelinkte Sites"). In die gevallen is weconnect.chat alleen verantwoordelijk voor de inhoud en diensten die op de gelinkte sites worden aangeboden voor zover zij effectieve kennis heeft van de onwettigheid ervan en de link ernaar niet met de nodige zorgvuldigheid heeft gedeactiveerd. In het geval dat de Gebruiker van mening is dat er een Gelinkte Site bestaat met illegale of ongepaste inhoud, kan de gebruiker dit doorgeven aan weconnect.chat via het volgende e-mailadres: hello@weconnect.chat.

In ieder geval moet het bestaan ​​van Gelinkte Sites het bestaan ​​veronderstellen van overeenkomsten tussen weconnect.chat en de verantwoordelijke of eigenaren daarvan, hetzij als aanbeveling of promotie van de Gelinkte Sites en/of hun inhoud door weconnect.chat. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Website, kent weconnect.chat de inhoud en diensten van de Gelinkte Sites niet en is daarom niet verantwoordelijk voor eventuele schade die kan worden toegebracht aan de Gebruiker of een derde partij.

Intellectuele en industriële eigendom

Onder de inhoud van de Website wordt slechts enunciatief maar niet uitputtend verstaan: teksten, foto's, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, iconen, technologie, software, links en andere audiovisuele of geluidsinhoud, evenals hun grafische vormgeving en broncodes. Ze vallen allemaal onder intellectueel eigendom van weconnect.chat of externe licentiegevers, zonder welke de exploitatierechten die door de huidige regelgeving met betrekking tot intellectueel eigendom daarop worden erkend, kunnen worden geacht te zijn overgedragen aan de Gebruiker.

De Gebruiker verklaart de enige auteur te zijn van alle foto’s, afbeeldingen, teksten en/of commentaren (hierna “de Gebruikersinhoud”) die publiceert of verzendt via de voor dit doel ingerichte secties van de Website, en garandeert dat het Gebruik ervan op de Website maakt geen inbreuk op de rechten van derden. Met betrekking tot deze Gebruikersinhoud geeft de Gebruiker weconnect.chat kosteloos de rechten op openbare communicatie, reproductie, distributie en transformatie, in alle vormen van exploitatie die bestaan ​​tot de datum van aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Deze toewijzing wordt gedaan voor zowel nationaal als internationaal grondgebied en voor de tijd die overeenkomt met uw hele leven en zeventig jaar na het overlijden of de aangifte van het overlijden van de Gebruiker.

Handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende tekens die op de Website zijn gepubliceerd, zijn eigendom van weconnect.chat of derden en/of licentiegevers, zonder dat de Gebruiker er enig recht op kan krijgen.

Abonnement op de Dienst

-Gebruik de dienst

De belangrijkste kenmerken van de goederen die via de Website worden aangeboden, kunt u vinden bij het eerste gebruik van de Diensten door de Site te bezoeken. De Gebruiker zal de Diensten gaan gebruiken zodra het bestelde abonnement volledig is voltooid.

Met inachtneming van de Algemene Voorwaarden ervan, staat weconnect.chat de Gebruiker toe om gedurende de geldigheidsduur van deze Voorwaarden de Diensten op niet-exclusieve basis te gebruiken. weconnect.chat kan de Diensten op elk moment wijzigen, aanpassen of bijwerken. weconnect.chat behoudt zich het recht voor om de registratie- of loginmethode te wijzigen, inclusief de soorten accounts en de service die via deze accounts wordt geleverd. U stemt ermee in dat u nauwkeurige en volledige informatie aan weconnect.chat zult verstrekken bij het aanmaken van uw account en het gebruik van de Diensten en dat u dergelijke informatie onmiddellijk zult bijwerken nadat deze is gewijzigd. U bent volledig verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de informatie die u ons verstrekt of voor het niet up-to-date houden van dergelijke informatie.

U mag uw account- of inloggegevens niet delen met derden, noch derden toegang geven tot uw account, en u bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens voor uw account. U bent volledig en als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van uw computersysteem, mobiele apparaat en alle activiteiten op uw account. weconnect.chat kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit ongeoorloofd gebruik van de Diensten, en u stemt ermee in om weconnect.chat te beschermen en geen schade toe te brengen met betrekking tot oneigenlijk of illegaal gebruik van de Dienst, en eventuele kosten en belastingen gemaakt, tenzij u ons onmiddellijk op de hoogte heeft gesteld.

-Aankoopprocedure en prijs

De overeenkomst is geformaliseerd en is Engels.

De Diensten hebben gratis toegang voor iedereen die zich eenmaal heeft geregistreerd. Binnen onze Site kan de Gebruiker zich abonneren op het gebruik van de Diensten. Op de pagina “Prijzen” vindt u de mogelijkheid om de verschillende door weconnect.chat aangeboden pakketten met hun respectievelijke prijzen te bekijken.

Houd er rekening mee dat de prijzen die voor de Diensten worden aangegeven, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) zijn, en in ieder geval standaard worden uitgedrukt in de euro (€) of de valuta die eigen is aan de locatie van de bezoekende gebruiker. De genoemde prijzen omvatten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, geen andere aanvullende diensten op de gekochte dienst. Wanneer een Gebruiker zich registreert en zijn gegevens invoert, detecteert het systeem of de specifieke belastingen moeten worden aangerekend volgens de voorwaarden van de Gebruiker. Er zijn twee betalingsmethoden, bekend als (factureringscyclus), waarbij de gebruiker kan kiezen tussen maandelijks of jaarlijks betalen.

De betalingsmethoden die beschikbaar zijn op de Website zijn de volgende:

  • Let op: Het product is gratis te gebruiken totdat het in bèta is.
  • Het bedrijf zal de betaalmethoden bijwerken zodra deze beschikbaar zijn.

Correctie en identificatie van fouten bij gegevensinvoer

Wanneer de Gebruiker vergeet de gegevens die in het overeenkomstige formulier als verplicht zijn aangegeven correct in te vullen, kan de Gebruiker pas verdergaan met het validatieproces nadat dit is voltooid. Een bericht op het scherm waarschuwt de Gebruiker voor deze omstandigheid.

De Gebruiker kan op elk moment de tijdens het proces verstrekte gegevens wijzigen of bijwerken, voordat deze wordt voltooid, en teruggaan naar de gewenste stap.

Door toegang te krijgen tot uw account kan de Gebruiker op elk moment de gegevens wijzigen en/of bijwerken die zijn verstrekt bij de registratie als gebruiker van de Website.

Herroepingsrecht

Het verlenen van diensten, zodra de dienst volledig is uitgevoerd, wanneer de uitvoering is begonnen, met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker en met de erkenning van zijn kant die zich ervan bewust is dat, zodra het contract volledig is uitgevoerd, door weconnect.chat verliest de Gebruiker het herroepingsrecht.

Daarom moet de Gebruiker, terwijl de Diensten niet volledig worden geleverd, om het herroepingsrecht uit te oefenen, weconnect.chat op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail ). Om de herroepingstermijn na te leven is het voldoende dat de communicatie van de Gebruiker wordt verzonden voordat de betreffende termijn is verstreken.

Klachten, claims en verzoeken om informatie

De Gebruiker kan zijn klachten, claims en/of informatieverzoeken delen met weconnect.chat via een van de volgende methoden:
  1. Een brief sturen naar Poortland 66, 1046 BD, Amsterdam
  2. Een e-mail sturen naar het adres hello@weconnect.chat
  3. Een e-mail/brief sturen naar bovenstaand adres van 9 uur tot 30 uur, van maandag tot vrijdag behalve op feestdagen.
weconnect.chat beschikt over officiële klachten-/claim-/verzoekformulieren waar de Gebruiker om kan vragen.

Vrijstelling van aansprakelijkheid

weconnect.chat is niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies aan en/of inkomensverlies door een Gebruiker of een derde partij die nadelig wordt beïnvloed als gevolg van eventuele meningen, verklaringen, gegevens en/of inhoud, die de Gebruiker en /of derden kunnen om welke reden dan ook, op elk moment en op welke manier dan ook, direct of indirect op de Website verschijnen. weconnect.chat garandeert niet dat de site constant, betrouwbaar en permanent zal werken, zonder vertragingen of onderbrekingen. Als gevolg hiervan is weconnect.chat niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of nadeel en/of inkomstenderving van enige klant of derde die daardoor wordt benadeeld. weconnect.chat is niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies aan en/of inkomensverlies door een Gebruiker of derde partij die benadeeld wordt als gevolg van een geval van overmacht, overmacht, falen of fouten in communicatielijnen of defecte communicatielijnen. Internetservice of defecte verbinding. weconnect.chat is niet aansprakelijk voor enige schade en/of nadeel veroorzaakt aan een derde partij als gevolg van het gebruik van bankgegevens zonder diens toestemming door een Gebruiker die gebruik maakt van de Diensten.

weconnect.chat heeft alle wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van de door de Gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens. Niettegenstaande het bovenstaande kan weconnect.chat de absolute onkwetsbaarheid van zijn beveiligingssystemen of de veiligheid of onschendbaarheid van dergelijke gegevens tijdens verzending via het netwerk niet garanderen.

Als dienstverlener heeft weconnect.chat geen controle over het gebruik dat de Gebruiker van zijn Dienst maakt. weconnect.chat is niet aansprakelijk voor het gebruik en/of de inhoud die de Gebruiker mogelijk maakt in strijd met de wetten of deze Algemene Voorwaarden en/of relevante aanvullende voorwaarden, voor zover weconnect.chat niet aansprakelijk is voor de inhoudelijke informatie en/of of gegevens die worden verzonden, noch is deze afkomstig van de verzending, wijziging of selectie van gegevens of geadresseerden. Dienovereenkomstig is alleen de Gebruiker aansprakelijk voor eventuele gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit onrechtmatig gebruik of gebruik in strijd met deze voorwaarden, evenals voor de waarheidsgetrouwheid en/of wettigheid van de door de Gebruiker weergegeven inhoud. Voor dit doel zal de Gebruiker de Diensten gebruiken in overeenstemming met de geldende wetten die in dit verband van toepassing zijn.

Vertrouwelijkheid

weconnect.chat en haar werknemers en technisch servicepersoneel zullen proberen alle gebruikersinformatie waartoe zij op welke manier dan ook toegang krijgen vertrouwelijk te houden, en zullen deze niet gebruiken, openbaar maken of toestaan ​​dat deze worden gebruikt of openbaar gemaakt. Zij zullen, op verzoek van de Gebruiker, alles in het werk stellen om dergelijke informatie onmiddellijk te vernietigen of terug te geven in het geval deze om welke reden dan ook en/of op welke manier dan ook is vastgelegd, in overeenstemming met de ingeschakelde Diensten en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden die zijn uiteengezet zij krijgen toegang tot de gebruikersinformatie van welke aard dan ook. In al dergelijke gevallen zijn de wetten die in dit verband van toepassing zijn, van toepassing.

De Diensten die ter beschikking van de Gebruiker worden gesteld, verzenden informatie die als vertrouwelijk wordt beschouwd of geclassificeerd. weconnect.chat kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit het niet naleven van deze aanbeveling door de Gebruiker.

Nietigheid en ineffectiviteit van clausules

Als een clausule in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ineffectief wordt verklaard, zal deze nietigheid of ineffectiviteit alleen de genoemde bepaling of het deel ervan dat nietig of ineffectief is, beïnvloeden, terwijl de rest van de Algemene Voorwaarden in al het andere blijft bestaan ​​en als zodanig beschouwd geheel of gedeeltelijk afgestoten door niet inbegrepen.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Ongeacht of de Gebruiker niet de status van consument of gebruiker heeft, stemt de Gebruiker ermee in om elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Website of het abonnementsproces voor te leggen aan de Rechtbanken en Tribunalen van Amsterdam, waarbij hij uitdrukkelijk afstand doet van enig ander rechtsgebied dat daarmee zou kunnen overeenkomen. Wanneer de Gebruiker daarentegen de status van consument heeft, kan de Gebruiker er in geval van een geschil voor kiezen om zijn vordering in te dienen bij de rechtbanken of tribunalen die overeenkomen met zijn woonplaats.