Privacy Policy

Lees dit document aandachtig door.

Laatst bijgewerkt 18 / 03 / 2023

In het algemeen

Weconnect.chat (hierna “weconnect.chat”), kantoorhoudende aan Poortland 66, 1046 BD, Amsterdam (Nederland), en met e-mailadres hallo@weconnect.chat

Hierbij informeert de gebruiker hoe wij omgaan met zijn persoonlijke gegevens.

Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag

Deze persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt om te reageren en de verzoeken om informatie van abonnees af te handelen, waaronder:

  • Om uw toegang tot de diensten van de Website, uw klantenmening over producten, diensten of inhoud te beheren.
  • Het uitvoeren van handelingen die betrekking hebben op het beheer van klanten met betrekking tot de contracten, bestellingen, leveringen en facturen, en het beheren van de onbetaalde facturen en eventuele geschillen over het gebruik van onze producten en diensten.

Voor deze doeleinden worden de persoonsgegevens bewaard zolang onze relatie eindigt. De persoonsgegevens worden bewaard gedurende bewaartermijnen voor wettelijk vastgelegde aansprakelijkheden.

  • Om reclame-informatie te verzenden over nieuws en aanbiedingen met betrekking tot de producten en diensten, promoties en innovaties gerelateerd aan de activiteit van HET BEDRIJF via elk kanaal, inclusief e-mail.

Als de GEBRUIKER akkoord gaat met de algemene voorwaarden van weconect.chat door het selectievakje aan te vinken tijdens de registratie, betekent dit dat de GEBRUIKER akkoord gaat met het gebruik van de diensten die door het bedrijf worden aangeboden en vertrouwt op het gegevensbeschermingsbeleid van het bedrijf.

De wettelijke basis voor de verwerking is de vrijelijk gegeven toestemming. Hiertoe wordt u verzocht akkoord te gaan met dit privacybeleid en deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Als u dit privacybeleid niet accepteert, betekent dit dat de door weconnect.chat geleverde diensten en website-inhoud niet beschikbaar worden gesteld en dat het systeemabonnementsproces wordt onderbroken.

Categorieën van gegevens

De gebruiker moet alle verplichte velden invullen met waarheidsgetrouwe, volledige en up-to-date informatie, behalve details waarbij de invulling als optioneel is aangegeven, omdat dit strikt vereist is door weconnect.chat om te kunnen voldoen aan de eerder genoemde doeleinden. Anders neemt weconnect.chat uw verzoek niet in behandeling. Gebruikers garanderen dat de persoonlijke gegevens die aan weconnect.chat worden verstrekt waar zijn en zijn verantwoordelijk voor het melden van eventuele wijzigingen daarin.

Privacy- en beveiligingsinstellingen

weconnect.chat behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe regelgeving of jurisprudentie en industriële en/of commerciële praktijken.

Als weconnect.chat besluit zijn privacybeleid te wijzigen, zal het deze wijzigingen op deze pagina plaatsen. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 18 maart 2023.

Onder alle omstandigheden moeten gebruikers de gegevensverwerking waarnaar in dit Privacybeleid wordt verwezen, lezen en er uitdrukkelijk mee akkoord gaan, voordat ze de diensten gebruiken.

weconnect.chat heeft de wettelijk vereiste beveiliging van gegevensbescherming ingevoerd en streeft ernaar om binnen de reikwijdte ervan aanvullende technische maatregelen en middelen te installeren om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang tot en diefstal van de verstrekte persoonlijke gegevens te voorkomen. weconnect.chat stemt ermee in om alle door geregistreerde gebruikers verzonden gegevens met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en veerkracht te gebruiken.

weconnect.chat bewaart de persoonsgegevens totdat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of totdat de betrokkene de toestemming waarop de verwerking berust intrekt. Derhalve worden deze niet toegepast en blijven de persoonsgegevens opgeslagen wanneer de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Ontvangers en overdracht van persoonlijke gegevens

weconnect.chat garandeert dat zij onder geen enkele omstandigheid de genoemde gegevens aan derden zal doorgeven of doorgeven, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door de gebruikers. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende externe ontvangers: Overheidsdiensten voor naleving van wettelijke verplichtingen. Ze kunnen ook communiceren met de volgende categorieën ontvangers: Leveranciers van elektronische communicatiediensten en online kantoorautomatisering, hosting, SaaS-diensten zoals CRM/ERP, management, boekhouding, auditing en advocaten. weconnect.chat kan persoonlijke gegevens doorgeven aan ontvangers in de Verenigde Staten van Amerika, die zijn opgenomen in de Privacy Shield-lijst, die een besluit heeft genomen om de Europese Commissie over te nemen.

Rechten van de gebruikers

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om hun recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking en gegevensportabiliteit uit te oefenen, om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en om bezwaar te maken, door contact op te nemen met weconnect.chat en een schriftelijke kennisgeving sturen naar hallo@weconnect.chat, waarbij een kopie van hun nationale identiteitsdocument of een ander gelijkwaardig identiteitsdocument wordt bijgevoegd. De gebruikers hebben het recht om hun toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan. De gebruikers hebben eveneens het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.